Site logo

Подобряване на хуманното отношение към кучета и котки

През 2023 Евробарометър проведе специално проучване за нагласите на европейците по въпросите за благосъстоянието на животните. От него става ясно, че въпросите за хуманното отношение както към селкостопанските животни, така и към домашните любимци, вълнуват гражданите на ЕС. 

През декември 2023 Европейската комисия предложи нови правила и изисквания, които имат за цел да гарантират по-добри условия на живот за кучетата и котките в Европейския съюз.

Предложенията на Европейската комисия са преминали обсъждане в Съвета на ЕС и предстои да влязат на първо четене в Европейския парламент.

Към кого са насочени предложенията на ЕК?

ЕК се базира на основополагащия принцип, че кучетата и котките трябва да бъдат отглеждани при условия, зачитащи основните им потребности и им позволяват да се държат естествено.

Важно е, че предложените правила и изисквания няма да касаят собствениците на домашни любимци, а ще се прилагат само за кучетата и котките, отглеждани от собственици на ферми за домашни любимци, търговци в магазини за домашни любимци и приюти.

Какво се предлага да залегне в законодателството по отношение на хуманното отношение към кучетата и котките?

Хармонизирани единни стандарти за хуманно отношение – минимално допустимо пространство, забрана на клетки, достъп до естествена светлина и открити пространства, допустими температури за отглеждане, изисквания за хранене.

Изисквания при развъждане – честота на размножаване, минимална възраст, забрана на близкородствено кръстосване.

Забрана на болезнени осакатявания – рязане на опашки и уши, отстраняване на нокти, изрязване на гласни струни.

Изисквания за проследимост – задължително чипиране на котките и кучетата и регистрация в националните бази данни, които да са оперативно съвместими на европейско ниво. По този начин ще има проследимост на животните, ще може да се контролира развъждането, търговията и движението им, а гражданите ще имат по-надеждна информация при закупуване или осиновяване на домашен любимец.

Осигуряване на компетентност на лицата, полагащи грижи за животните чрез курсове и обучения за отговорно отглеждане, подходящи грижи и хранене.

Какви проблеми се цели да бъдат разрешени?

Основната цел е хуманното отношение и благосъстоянието на животните.

Това е свързано с противодействие на лошите условия на живот и отглеждане в някои обекти за развъждане на кучета и котки, пренебрегване и злоупотреба с тези животни, липса или недостатъчна медицинска грижа.

Незаконната търговия с кучета и котки също е голям проблем, който води до рискове за общественото здраве, икономически щети и нелоялна конкуренция спрямо изрядните обекти и приюти.

Освен това хората, които купуват животни, отглеждани в лоши условия, са изправени пред по-високи ветеринарни разходи. Някои от тези животни имат освен медицински, така също и поведенчески проблеми.